Pochodzenie i źródła wody Fromin

Z geograficznego punktu widzenia, teren w otoczeniu źródła jest częścią niecki czesko-lipskiej, która została utworzona przez tektoniczne obniżenie warstw w Basenie Czeskiej Kredy. Warstwę wodonośną stanowią piaskowce kwarcowe z morza sprzed 90 milinów lat. Złoża piasków znajdują się 160-280 metrów poniżej wód gruntowych. Grubość warstwy sięga 400 metrów. Woda w tej warstwie pochodzi z opadów atmosferycznych (pierwotnie z lodowca, biorąc pod uwagę wiek wody) wnikając pomiędzy blokami piaskowca z terenu Uskoku Łużyckiego, gdzie bloki piaskowca wystają na powierzchnię. Obszar ten znajduje się 8-10 km na północny wschód od źródła. Prawie dwustumetrowa warstwa gliny i iłów stanowi barierę ochronną przed przedostaniem się współcześnie zanieczyszczonych wód powierzchniowych do poziomu wodonośnego.

Fascynująca podróż wody Fromin

W czasie ostatniego zlodowacenia, góry w rejonie Północnych Czech były pokryte ogromnymi lodowcami, utworzonymi przez opady atmosferyczne. Od lodowej mgły, poprzez śnieg, woda przeszła przez wszystkie stany. Historia wody FROMIN rozpoczęła się około 15.000 lat temu w Północnych Czechach, podczas epoki lodowej, kiedy zainicjowany został proces przenikania podłoża skalnego przez wody z topniejących lodowców, w miejscach niepokrytych warstwami nieprzepuszczalnej gliny. Woda spływała poniżej powierzchni Ziemi, przez warstwy zielonego piaskowca kwarcowego, osiągając maksymalną prędkość 1 metra rocznie. Woda FROMIN chroniona jest przez 200-metrowej grubości powłokę skalną złożoną ze skał ilastych oraz wapieni marglistych. Tworzy ona swoistą barierę, uniemożliwiającą zanieczyszczeniom wywieranie wpływu na tę wyjątkową wodę z lodowca. Na powierzchnię woda FROMIN wypływa na zasadzie studni artezyjskiej przez otwór wydrążony do głębokości 300 m.